Vítejte na stránkách Crespo, s. r. o.

Jsme havlíčkobrodská reklamní agentura nabízející kompletní služby v oblasti reklamy, webdesignu, tisku a propagace.

Co umíme? Připravit kvalitní grafické návrhy, zvolit nejefektivnější technologie výroby a garantovat kvalitní aplikaci a montáž.
Díky dlouholetým zkušenostem Vám pomůžeme utvářet Vaši jedinečnost a plnit Vaše obchodní cíle.

Kontakt | Napište nám | Služby | Kalendáře 2024 | Katalog reklamních předmětů

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

A. Vymezení platnosti

 1. Těmito Podmínkami se řídí poskytování služeb a dodávání věcí Dodavatelem v oblastech marketingu, grafických návrhů, vizuálního stylu, reklamy, zprostředkování vč. zprostředkování licencí jiných autorů a pod.
 2. Podmínky jsou nedílnou součástí každého obchodního případu, každé objednávky a Smlouvy uzavřené písemně nebo ústně. Podmínky jsou k nahlédnutí v provozovně dodavatele, jsou zveřejněny na www.crespo.cz.
 3. Dodavatel vykonává svým jménem majetková autorská práva zaměstnaneckých autorských děl svých pracovníků, nebo autorských děl vytvořených pro dodavatele na smluvním základě.
 4. Podmínky jsou platné od 1. 1. 2011.

B. Vymezení pojmů

 1. Podmínkami se rozumí tyto všeobecné obchodní podmínky.
 2. Smlouvou se rozumí smlouva o dílo podle §536 a následujících Obchodního zákoníku. Smlouva dle tohoto bodu není písemnou smlouvou licenční ve smyslu příslušných ustanovení Autorského zákona.
 3. Dílem se rozumí předmět Smlouvy. Dílo samotné může být také Autorským dílem podle §2 Autorského zákona.
 4. Dodavatelem je Crespo, s. r. o., Jahodova 4051, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 274 80 313.
 5. Odběratel je název pro druhou smluvní stranu.
 6. Předání podkladů je předání věcí, dokumentů nebo informací Odběratelem Dodavateli, které jsou nezbytné pro zpracování Díla.
 7. Předání návrhů je předání vyobrazení grafických návrhů nebo předvedení těchto návrhů pomocí zobrazení tiskem, monitorem, projektorem, nebo podobným prostředkem i bez předání výtisků nebo předání dat potřebných k zobrazení.
 8. Předání Díla je změna držitele věcí, které jsou dílem anebo předání kopie elektronických dat nebo informací, které jsou Dílem.
 9. Dílčí schválení návrhů (též korektura) a Konečné schválení návrhů (též finální korektura) je projev vůle Odběratele, že souhlasí s pokračováním prací na Díle podle návrhů Dodavatele bezvýhradně nebo s výhradami. Konečné schválení návrhů pak znamená projev vůle Odběratele, že souhlasí s realizací, výrobou rozmnoženin nebo předáním celého Díla v té podobě, v jaké byly návrhy ke Konečnému schválení předloženy.
 10. Skicovné je platba za vytvoření a předložení nerealizovaného grafického návrhu, např. odměna pro účastníky výběrového řízení, jejichž řešení nebylo vybráno.
 11. Autorský zákon je zákon č.121/2000Sb. Autorský zákon v aktuálním znění. Obchodní zákoník je pak zákon č.513/1991Sb., Obchodní zákoník v aktuálním znění.
 12. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu protokolu o předání Díla.
 13. Okamžikem úplného zaplacení fakturované částky se rozumí připsání celé fakturované částky na účet Dodavatele nebo složení v hotovosti.
 14. Vyšší mocí se rozumí zejména živelné události, svévolné jednání třetích osob, povstání, pouliční bouře, stávky, pracovní výluky, bojkotování práce, obsazení majetku důležitého pro plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy, rušení pracovního pořádku, války vyhlášené i nevyhlášené, změna politické situace, která vylučuje nebo nepřiměřeně ztěžuje výkon práv a povinností ze Smlouvy vyplývajících nebo jakákoliv podobná příčina.

C. Smlouva a její plnění

 1. Dodavatel se zavazuje provést Dílo pro Objednatele a provést jej řádně a včas. Odběratel se zavazuje takto provedené Dílo převzít a zaplatit ze něj cenu.
 2. Smlouva se uzavírá písemně, ústně nebo na základě objednávky Odběratele. Ve smlouvě se sjedná zejména obsah a rozsah Díla a způsob předání Díla a další dále uvedené náležitosti.
 3. Cena Díla se stanoví ve Smlouvě, nebo se stanoví způsob určení ceny (hodinovou sazbou nebo jinak). Cena Díla vždy zahrnuje pouze ve Smlouvě výslovně uvedené služby, zboží nebo licence k autorským dílům podle sjednaného rozsahu. Cena za Odběratelem vyžádané vícepráce nad rámec Smlouvy se stanoví obdobným způsobem jako cena vlastního Díla.
 4. Termín dokončení a předání Díla a termín Předání návrhů se stanoví ve Smlouvě. Ve Smlouvě nebo dodatečně se stanoví také termín pro Předání podkladů Odběratelem a pro Dílčí nebo Konečné schválení Díla pro výrobu Odběratelem. Pokud termín Předání podkladů nebo termín Dílčího nebo konečného schválení Díla pro výrobu není dodržen, posouvá se termín dokončení Díla o stejný počet dnů jako nastalé zdržení plus pět dní navíc.
 5. Veškeré změny a doplňky Smlouvy mohou být učiněny pouze na základě souhlasného projevu vůle obou smluvních stran. Pokud byla smlouva uzavřena písemně, musí být veškeré změny a doplňky učiněny rovněž písemně.
 6. Dílo se považuje za dokončené dnem Předání díla. Odběratel nemůže odmítnout převzetí díla, pokud toto nevykazuje žádné vady, popř. vykazuje ojedinělé závady či nedodělky, které nebrání užívání Díla.
 7. Vady a nedodělky Díla odstraní Dodavatel neprodleně po té, co se o nich dozvěděl. Práci na odstranění je povinen zahájit nejpozději do 10 dnů od okamžiku, kdy se o nich dozvěděl. Za vadu díla lze považovat pouze nesoulad se specifikací Díla uvedenou ve Smlouvě, nebo nesoulad s návrhem protokolárně odsouhlaseným Odběratelem nebo vady, které zjevně brání řádnému užívání díla. Reklamaci je Objednatel povinen provést u Dodavatele písemně s popisem vady. Ostatní skutečnosti se řídí podle § 560 a následujících zákona č.513/1991Sb., Obchodního zákoníku v aktuálním znění.

D. Předávání dat, zboží, dokončení Díla a autorská práva

 1. Při předání podkladů Odběratelem bude vyhotoven protokol obsahující výčet jednotlivých podkladů, který podepíší obě smluvní strany.
 2. O Konečném schválení díla, o Předání návrhů a o Předání díla se vypracuje protokol, který podepíší obě smluvní strany.
 3. O způsobu Předání návrhů ke schválení a o způsobu provedení Konečného schválení rozhodne Dodavatel.
 4. Odběratel se podpisem protokolu o Předání návrhů a protokolu o Předání Díla zavazuje dodržovat licenční podmínky k předmětům protokolu v souladu s autorským zákonem. Za porušení těchto licenčních podmínek se považuje za závažný delikt proti Smlouvě a proto se stanovuje smluvní pokuta ve výši dvojnásobku ceny Díla.
 5. Zdrojová (tzv. otevřená) elektronická data se nepředávají. Pokud si přejete vlastnit práva k volnému použití námi vytvořeného návrhu, můžete jej odkoupit. Cena odkupu je stanovena dohodou, obvykle činí desetinásobek ceny samotného grafického návrhu. V případě odkupu předáváme plný grafický návrh ve formátu pdf, v křivkách i v původní podobě pro úpravy, včetně informace o použitých fontech.
 6. Předmět zakázky, předložené návrhy a všechny jejich vývojové fáze jsou autorským dílem ve smyslu Autorského zákona a jejich neoprávněné užití může být i trestním činem.
 7. K udělení licence k užití Díla, které je autorským dílem, dochází dnem převzetí Díla odběratelem, přičemž účinnost licence nastává dnem úplného zaplacení fakturované částky. Pro udělení licence nad rámec §50, ods. 3 Autorského zákona se sjednává zvláštní licenční smlouva.
 8. Dílo, které je autorské dílo, je dílem vytvořeným na objednávku ve smyslu §61 Autorského zákona. Odběratel může proto použít Dílo pouze k účelu vyplývajícímu ze smlouvy. Pokud byla uzavřena Smlouva ústně, pak je tento smluvený účel uveden na příslušné faktuře. Vlastnictví hmotné podstaty Díla, rozmnoženiny nebo elektronických dat k Dílu neopravňuje Odběratele nakládat s Dílem ve smyslu autorskoprávním a ani ho neopravňuje k úpravám, jinému použití a změnám díla.
 9. Skicovné neobsahuje autorskou odměnu a jeho zaplacením proto nevzniká plátci skicovného nárok Autorské dílo užít.
 10. Odběratel se zavazuje dodržovat licenční podmínky autorských děl třetích osob, které dodavatel pro odběratele sjednal. Překročení těchto podmínek může být trestným činem podle §152 zákona č. 412/2002 Sb., Trestní zákoník.
 11. Odběratel souhlasí s použitím Díla k propagaci Dodavatele. Dodavatel je oprávněn umístit na Dílo autorskou značku tak, aby nenarušil samotné Dílo.
 12. V ostatních záležitostech zde nespecifikovaných se postupuje podle Autorského Zákona.

E. Odstoupení od smlouvy

 1. Dodavatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy ze zákonných důvodů, zejména pak v případě, jestliže je Odběratel s placením záloh v prodlení větším než 14 dnů. Dodavatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže je termín pro Předání podkladů nebo termín Dílčího nebo konečného schválení díla pro výrobu překročen Odběratelem o více než jeden měsíc.
 2. Je-li k vytvoření díla nutná součinnost Odběratele, je Dodavatel oprávněn určit k tomu přiměřenou lhůtu a po jejím marném uplynutí může od smlouvy odstoupit, upozorní-li na takový následek.
 3. Odběratel je oprávněn odstoupit od smlouvy ze zákonných důvodů, zejména pak v případě, kdy je dodavatel v prodlení oproti termínu dokončení o více než jeden měsíc nebo předávané dílo neodpovídá sjednanému.
 4. Odstoupením od Smlouvy vzniká Dodavateli nárok na úhradu Skicovného a ceny realizace Díla ve výši poměrné části zakázky vykonané do okamžiku Odstoupení od Smlouvy.
 5. Dojde-li na základě dohody smluvních stran k zániku nesplněného závazku sjednaného touto smlouvou a smluvní strany sjednají, že nemají zájem na pokračování plnění dle této smlouvy, vzniká Dodavateli nárok na úhradu Skicovného nebo ceny realizace Díla ve výši poměrné části zakázky vykonané do okamžiku takové dohody.

F. Odpovědnost

 1. Odběratel přebírá plnou odpovědnost za obsah marketingového sdělení, které je obsahem Díla a zprošťuje Dodavatele nároků uplatňovaných vůči němu třetími osobami.
 2. Dodavatel odpovídá Odběrateli za řádné plnění Díla v souladu se sjednanou technickou specifikací zboží a datových formátů a v souladu se zákonnými a ostatními aplikovatelnými právními předpisy. Dodavatel je povinen pracovat na Díle tak, aby nebylo ohroženo splnění termínu dokončení Díla.
 3. Dodavatel podpisem protokolu o Předání podkladů přebírá odpovědnost za nakládání s těmito podklady a zavazuje se je chránit před zneužitím třetími osobami.

G. Platební podmínky

 1. Způsob úhrady, případná záloha a doba splatnosti se sjednává ve smlouvě.
 2. Veškeré zboží je majetkem dodavatele až do úplného zaplacení ceny Díla a příslušné DPH. Veškeré licence k užití autorského díla dodavatele nebo třetích autorů jsou uděleny odběrateli dnem úplného zaplacení fakturované částky.
 3. V případě neuhrazení faktury v termínu splatnosti se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % fakturované částky denně ode dne splatnosti.
 4. O všech platbách na účet Dodavatele vystaví Dodavatel řádné daňové doklady opatřené veškerými zákonem požadovanými náležitostmi bezodkladně.

H. Uznání závazku

 1. Protokolárním převzetím Díla uznává odběratel svůj peněžní závazek vůči dodavateli ve smyslu §323 zákona č.513/1991Sb., Obchodního zákoníku v aktuálním znění.

I. Závěrečná stanovení

 1. Nevynutitelnost nebo neplatnost kterékoliv části těchto Podmínek nebo Smlouvy neovlivní vynutitelnost nebo platnost ostatních částí Podmínek a Smlouvy. V případě, že jakákoliv část těchto Podmínek nebo Smlouvy by měla pozbýt platnosti, a to zejména z důvodu rozporu s obecně závaznými právními předpisy, jsou smluvní strany povinny jednat a uzavřít dohodu o právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v takové části, která pozbyla platnosti.
 2. V případě vyšší moci je každá strana zproštěna svých závazků ze Smlouvy a jakékoliv prodlení v plnění jakéhokoliv závazku vyplývajícího ze Smlouvy bude tolerováno a smluvní strana postižená zásahem vyšší moci nebude odpovědná za škody nebo jinak, pokud takové prodlení nebo škoda bude přímým nebo nepřímým důsledkem vyšší moci.
 3. Pokud nebylo ve Smlouvě nebo v Podmínkách uvedeno jinak, řídí se právní vztahy z nich vyplývající a vznikající právním řádem České republiky.

J. Další ujednání

 1. Prodávající a kupující se dohodli, že plně uznávají elektronickou formu komunikace, zvláště pak prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě, jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany.

 

Crespo reklama

Copyright © 2005-2024 Crespo, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Administrace | Mapa stránek | Cookies